Първата програма е „Обучения и заетост за младите хора” за младежи до 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и притежаващи Експертно решение на ТЕЛК с право на работа. Трудовите места по нея са за длъжностите „технически изпълнител” и „работник поддръжка”. Изисквания за кандидатстване: за работник по поддръжка е без други изисквания, а за технически изпълнител да притежава диплом за завършено средно образование. Срокът на програмата е 24 месеца, работното време е от 8 ч., възнаграждението е на базата на минималната работна заплата.

Втората програма, по която Общината кандидатства, е „Обучения и заетост” за хора с увреждания /притежаващи Експертно решение на ТЕЛК/, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са над 29 години за длъжности: „работник поддръжка” и „озеленител”. Срокът на програмата 24 месеца, работно време 8 часа, с възнаграждение на базата на минималната работна заплата и без изисквания за заемане на длъжностите.

Третата програма е „Активиране на неактивни лица“. Длъжността е „организатор на обществено полезен труд”. Изискването за нея е притежание на диплом за завършено средно образование. Срок на договора – 24 месеца, работно време 8 часа, възнаграждение на базата на минималната работна заплата.

За повече информация желаещите да кандидатстват по обявените позиции е необходимо да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда”- гр. Асеновград, както и към младежкия медиатор на ул. „Цар Иван Асен II” № 9А, ет. 1, стая 1.