Размерът на очакваните приходи за 2018 г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната уредба.

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Асеновград за 2018 г. е 25 263 790 лв., както следва:

  1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности -20 145 390 лв.;
  2. Трансфери за местни дейности – 4 013 300 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 778 100 лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 235 200 лв.;
  3. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 105 100 лв.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2018 г. е  завишен с 2 479 509 лв., или с 10,88% в сравнение с утвърдения със закона за ДБРБ за 2017 г., в т.ч: с 1 876 009 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 502 300 лв. общата изравнителна субсидия, с 59 800 лв. целевата субсидия за капиталови разходи и с 41 400 лв. трансфера за зимно поддържане и снегопочистване.

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите резултати и тенденциите  в тяхното развитие. Взети са предвид определените размери на местните данъци и такси, със съответните нормативни актове и е извършен анализ на събираемостта им през последните три години.

 Реализираният преходен остатък от 2017 г. е  5 796 636 лв., в т.ч.

  • от държавни приходи – 2 053767 лв., в т.ч. 145 282 лв. за проекти в образованието;
  • от местни приходи    – 3 742 869 лв., в т.ч.  11 812 лв. за проекти общинска администрация.

Този остатък спрямо 2016 г. е завишен с 2 123 452 лв., в т.ч. от държавни приходи –  308 459 лв., от местни приходи     – 1 814 993 лв..

При съставянето на бюджета за 2018 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят по бюджета са в размер на 31 595 949 лв., в т.ч.

  • приходи за делегирани от държавата дейности– 22 053 875 лв.;
  • местни приходи –    9 542 074 лв..