И този път избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят своя глас на предстоящите местни избори, ще могат да заявят подвижна избирателна кутия. Заявление по образец за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината  /кметството/ кметския наместник. То е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В него се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, в случаите, когато заявителят е бил вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Желаещите за гласуват в подвижна избирателна кутия трябва да заявят това не по-късно от 14-ти октомври 2023г. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23-ти октомври 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.