Министърът на околната среда и водите Ирина Костова е издала заповед за осъществяване на проверки за наличието на нерегламентирани сметища по реките. Те ще бъдат извършени на два етапа от Регионалните инспекции по околна среда и води до април.

Първият етап е превантивен, до 17 февруари директорите на РИОСВ ще дадат предписания на всички кметове на общини в страната да предприемат мерки за недопускане на замърсяване на реките и земите около тях. Вторият етап е извършване на проверки на място за изпълнение на дадените предписания.

Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за замърсяването с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, и пътните съоръжения. В тази връзка се очаква от кметовете, областните пътни управления и регионалните структури на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване.

При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.