Екипите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив извършиха 215 планови и 362 извънредни проверки през месец април. Сред проверените бяха инспектирани оператори, кметове на общини и физически лица. За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и свързаното законодателство от институцията са съставени 12 акта и са издадени 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на над 26 000 лева. 8 акта са съставени за открити нередности при осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци на физически лица, както и на кметове на Общини за непочистени нерегламентирани сметища, включително речни легла и прилежащите им територии. Сред нарушителите, срещу които са предприети административнонаказателни мерки за неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух са оператор на климатично оборудване в цех за облекла в Пловдив, работилница за реконструкция на автобуси в бившия стопански двор на с. Брестовица, предприятие за млекопраработка в с. Домлян и печатна база в Асеновград. На билкозаготвителен пункт в с. Руен, общ. Куклен е съставен акт за нарушение на Закона за лечебните растения, тъй като от страна на дружеството не са изпълнили дадени от страна на екоинспекцията предписания.