На днешното заседание Общинският съвет прие с мнозинство предложението за кандидатстване по процедурата. Общината кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименованието „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Тази линия на безвъзмездно финансиране има обща стойност на финансиране в размер на 11 587 244 лв.

90,32 % или 10 697 343 лв. ще бъдат безвъзмездно предоставени от ОП „Околна среда 2014 -2020 г.”.

По регламент цялото съфинансиране в размер на 889 900,35лв. е разпределено процентно между 5- те общини, участници в дружеството на депото – Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово на база населението в тях. Всяка от общините ще има дял на съсобственост на така изградените инсталации. За община Асеновград процентите са 55,75%.

По регламента на финансирането Община Асеновград ще се възползва от 10 % авансово плащане по проекта. Като изрична част от него е условието, че не са предвидени недопустими разходи. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата има изготвен анализ разходи-ползи от външен изпълнител. В анализа не се предвижда увеличение на такса смет в резултат на проекта.