Общините Асеновград и Куклен напомнят на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, следва всеки собственик да регистрира своя домашен любимец и да заплати такса в Общинска администрация. В срок до 31-ви март те трябва да подадат декларация за притежанието му и да заплатят съответния определен данък за това. Размерът на годишната такса „куче“ за Асеновград е 18.00 лева, а за Куклен 15.00 лева. Нормативно задължение на общините е да поддържат актуален публичен Регистър на домашните кучета, отглеждани на техните територии. За изминалата година в Община Асеновград са били регистрирани 620 домашни кучета. От градските управи напомнят, че всеки придобил домашно куче е длъжен да го регистрира в едномесечен срок от датата на придобиването му. Таксата може да бъде заплатена както на място, така и по банков път. Освободени от задължение за плащане на такса са собствениците на: кастрирани кучета; кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. Нормативно е заложено сумите събрани от „такса куче“ да се влагат в дейности, които спомагат за овладяване популацията на безстопанствените кучета. През изтеклата 2023 г. в Община Асеновград са кастрирани 130 бездомни кучета.