През 2017 г. Община Асеновград е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда” и има договор с фирма изпълнител за актуализацията на общинската програма за качеството на атмосферния въздух, със срок на изпълнение 15.04.2019 г. Общината към момента има разработена програма за намаляване нивата на замърсяване на атмосферния въздух и достигане на установените норми, с план на действие 2016-2019 г. Предмет на новия договор е актуализация на тази програма и изработване на планов период 2020 г. Това заяви кмета на града д-р Емил Караиванов и припомни, че в Асеновград през 2017 г., за намаляване на емисиите от битово отопление, е спомогнало разширяването на газификацията в битовия и стопанския сектор, но основното замърсяване в есенно-зимния сезон, все пак, си остава битовия сектор. Причина за това е повсеместното използване на твърди горива за отопление. Споменато бе и замърсяването от амортизираните двигатели на автобуси за обществен транспорт, тежкотоварни транспортни средства, движещи се по пътната мрежа в общината. За пътните превозни средства кметът каза, че проблемът е повсеместен и е ангажимент основно на държавната администрация. По отношение на използването на твърди горива за отоплени, е разработена програма за качеството на атмосферния въздух в община Асеновград. За целта са проведени срещи с фирми, занимаващи се с изработването на филтри, за пречистване на изгорелите газове от твърдо гориво в домашни условия.