За граждани, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си, отново се предоставя услугата „Топъл обяд“. Към нея са включени и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи. Услугата „Топъл обяд“ е част от програмата за „Храни и основно подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. За община Асеновград тя беше подновена на 1-ви октомври 2022 г. и е с краен срок 30-ти септември 2025 г. В момента се набират потребители за нея, като заявления за включване се подават в деловодството на Общината и в кметствата по селата. Основните целеви групи за предоставяне на услугата продължават да са: лица и семейства без доходи или с ниски такива; възрастни и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не получават подкрепа от близките си; лица – обект на социално подпомагане, и за които е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждани или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число, самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма за лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.