Кандидатстването за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление стартира в началото на ноември и ще продължи две седмици – до 14-ти ноември. Право на тази финансова подкрепа имат лица и семейства, които не са подавали заявление за отпускане на помощта в периода от юли до октомври. Същото право имат и хората, които са получили отказ за отпускане на помощ за отопление поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. Важно уточнение е, че при тези случаи еднократната помощ ще им бъде предоставена служебно, без да е необходимо повторно подаване на документи. Допълнителната финансова подкрепа за настоящия отоплителен сезон цели компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците.
Повече информация за условията на помощта може да бъде намерена на сайта на Министерството на труда и социалната политика.