Всички Регионални инспекции по околната среда и водите и Сдруженията на Общините в България са получили писма с указания за предприемане на строги мерки за изпълнение на ангажиментите си по управление на отпадъците, върху контролираните от тях територии. До края на месец март кметовете трябва да извършат проверки за наличие на участъци със замърсявания с отпадъци, на територията на общината. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа, и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране. Следващият месец РИОСВ ще стартира проверки дали предписанията са изпъленени и ако не са, ще бъдат предприети административно-наказателни санкции на градоначалниците. Почистване е наредено да се извърши и върху републиканската пътна мрежа. Министерството на околната среда и водите апелира гражданите да проявяват отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, както и да сигнализират  в местната община или РИОСВ, ако забележат нерегламентирани сметища.