Над 100 млн. лева ще бъдат инвестирани в българските общини за осигуряване на екологични автобуси или тролейбуси, които да обслужват линиите на градския транспорт, това съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата се осигуряват чрез Националния план за възстановяване и устойчивост по мярката „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“. Финансирането се поделя по равно в шестте региона за планиране в страната, като за всеки са предвидени малко над 16 млн. лв.  Проектните предложения могат да се подават до 30-ти август от всички 40 градски общини от 6-те региона, в които има населени места с над 15 000 жители. В това число влиза и Община Асеновград. Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 млн. лв., а максималният не може да надхвърля 8,3 млн. лв. Кандидатът трябва да осигури собствен принос в размер на 10%. Задължително е кандидатстването в партньорство между минимум две общини и минимум един оператор на обществен транспорт, включително междуселищен, действащ на територията на една от общините-кандидати. Общините, попадащи в дефиницията за селски район, са допустими като партньори по проектите. Местните администрации могат да кандидатстват за купуване на нулево или нискоемисионни превозни средства, както и за изграждането на зарядни станции за тях. Допустими са и дейности за разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт. Ще могат да се изпълняват също инфраструктурни проекти за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, както и да се разработват генерални планове за организация на движението. Задължително условие е мерките да са предварително заложени в плановете за интегрирано развитие на градските общини и Регионалните планове за развитие. Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца, а кандидатстването е изцяло онлайн чрез ИСУН.