Промени в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование предвиждат ученици от 4-ти, 7-ми и 10-ти клас, които не са се явили на изпити от Националното външно оценяване поради медицински проблем, карантина или смърт в семейството, да получат възможност да се явят на нова дата, определена от министъра на образованието и науката. Техните родители ще трябва да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образование в двудневен срок след провеждането на изпита от Националното външно оценяване, на който детето не е успяло да се яви. Те ще  трябва да приложат и копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване.Промените влизат в сила още от предстоящата учебна година 2023/2024.