По силата на новия Колективен трудов договор за системата за предучилищното и училищното образование от 1-ви януари тази година основните заплати на всички педагогически специалисти се увеличават с 8,4 %. Което означава, че размерът на стартовата минимална основна заплата на учителите става 1853 лева. Същата по размер е и за ресурсните учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини. Основното възнаграждение на директорите става 2257 лева, а на заместник директорите – 2088 лева. Старшите учители и възпитатели ще са с основна минимална заплата в размер на 1911 лева, а за главните учители и възпитатели тя става – 1985 лева. 290 млн. лева са осигурените средства от държавния бюджет за това увеличение. Като в него са заложени и покачване на заплащането за допълнителните трудови възнаграждения: лекторски часове, за професионално-квалификационна научна степен, за водене на задължителна документация, за работа при специфични условия на труд, за провеждане на допълнителното обучение на деца и ученици, средствата за представително и работно облекло и др.