С още 6 месеца бе удължен проектът „Патронажна грижа + в община Асеновград“ . Това стана с допълнително споразумение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, считано от 02.07.2022 г. до 02.01.2023 г.

Подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, във връзка с разпространението на COVID-19, е целта на проекта. За да се посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта, се реализират два типа дейности, разпределени в две направления. В рамките на първото Направление ще се подсигури  предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги, консултиране, психологическа подкрепа, доставка на храна и продукти от първа необходимост, включително и лекарства. В рамките на второто Направление ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които ги предоставят. Тук в обхвата влизат всички 8 социални услуги, делегирани от държавата, на територията на община Асеновград.