Юнското заседание на Общински съвет – Асеновград ще се проведе след около две седмици. Вече са оповестени предложенията, които е планирано да бъдат разгледани и подложени на гласуване по време на сесията, разбира се, възможно е да бъдат включени и допълнителни точки до 21-ви юни, за когато е планирано самото заседание. Половината от предложенията се отнасят до постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината. Тук се включват точки, свързани с имоти – промяна на предназначението им, на подробни устройствени планове и др. подобни. Пет от точките са към Постоянната комисия по Общинска собственост, която пък разглежда разпореждането с имоти – отдаване под наем, продажби и др. Едно от предложенията е за прехвърляне на правото на собственост на язовир в землището на с. Стоево на Държавата. След изменението на Закона за водите Общините имат право да извършват безвъзмездно прехвърляне на право на собственост върху язовири – публична общинска собственост, в полза на държавата, чрез сключване на договор за дарение и след решение на Общински съвет. Към Постоянната комисия по Бюджет и финанси има три точки: относно oпределяне на „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ и „Общностен център за деца и семейства“ като второстепенни разпоредители с бюджет и одобряване на лимити за разходите им за 2023 г; относно допълване списъка на длъжностите и лицата по дейности, които имат право на транспортни разходи през настоящата година и относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение: „За по-чист въздух в община Асеновград“, свързан с подмяната на печки на твърдо гориво с други природосъобразни методи за отопление. И към Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности се отнасят 3 предложения: за отпускане на еднократна социална помощ на трима жители на общината. ТВ САТ КОМ ще излъчи заседанието НА ЖИВО от 9 ч. сутринта на 21-ви юни, сряда.