48 764 023 лв. или с 226 700 лв. повече от предварително оповестения, ще е бюджетът на Асеновград през тази година. На редовното заседание днес съветниците приеха предложението на администрацията, след кратки разисквания. За промяната в бюджетната рамка разяснение направи още в самото начало на обсъждането на темата председателят на бюджетната комисия към ОбС – Божидар Малинов. При кратките разисквания на важната тема за бюджета от опозицията бяха поставени въпроси като: има ли Общината намерение да тегли нови заеми; колко са дълговете на Общината към момента; колко и на каква стойност са гражданските договори; какво е заложено като приходи от дейността на Инспекторат „Паркинги и гаражи”, дейност „Пазари и тържища” и ОП „Туризъм”, както и каква е наличността на средствата по банковите сметки на Община Асеновград към момента. На всички отправени питания отговори подробно кметът на общината д-р Емил Караиванов.

„75 % от предвидените капиталови разходи са от сигурни източници, което означава, че предвидените дейности ще имат висок процент на изпълнение”- това заяви днес от трибуната на Общинския съвет кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов по време на дебатите при приемането на общинския бюджет за 2019 г.
Той бе приет с мнозинство от 21 гласа „За”, 0 „Против” и 10 „Въздържал се”.
Общината ще работи с бюджет 2019 г. е в размер на 48 537 323 лева. От тази сума очакваните приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 24 957 814 лв., а от местни приходи- 23 579 509 лв.
Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Асеновград за 2019 г. е 28 680 031 лв., както следва:
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности -23 143 231 лв.
2. Трансфери за местни дейности – 4 346 700 лв., в т.ч.
– обща изравнителна субсидия- 4 088 100 лв.;
– за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 258 600 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 190 100 лв.

Общината е реализирала преходен остатък от 2018 г. в размер на 7 090 868 лв., в т.ч.:
– от държавни приходи – 1 821 408 лв., в т.ч. 6 825 лв. за проекти в образованието;
– от местни приходи – 5 269 460 лв., в т.ч. 14 298 лв. за проекти общинска администрация.
Този остатък спрямо 2017 г. е завишен с 1 294 232 лв., в т.ч. от държавни приходи – намаление с 232 359 лв., от местни приходи – завишение с 1 526 591 лв.
Прогнозите за общинските приходи за 2019 г., са в размер на 23 579 509 лв.
Това представлява 48,58% спрямо общия размер на приходите, т.е почти половината средства за приходната част на бюджета.
В бюджета на Община Асеновград за 2019 г. заложеният размер на постъпленията от неданъчни приходи е 10 670 781 лв.
В бюджет’2019 Общината има предвидени средства и за планираните разплащания по банкови кредити.
1. Средства в размер на 485 728 лв. от банков кредит за определеното за 2019 г. съфинансиране по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ”.
2. За погасяване на главница от банков кредит 1 450 000 лв., в т.ч. 375 000 лв. към Общинска банка и 1 075 000 лв. към ОББ, както и за погасяване на главница по получен дългосрочен заем от „Фонд за органите за местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 000 000 лв.
В отчета на Бюджет’2018, и при обсъждането на проекта за нов годишен Бюджет’ 2019 на Асеновград д-р Караиванов категорично заяви, че тези бюджетни разплащания не са инцидентни, те са с одобрен погасителен план и няма причина да създадат напрежение в бюджетните разходи на Асеновград.
Очаквано планираният общият размер на разходите по бюджета на Община Асеновград за 2019 г. възлиза на 48 537 323 лв., колкото е и размерът на приходите.
Най-голям относителен дел при разходите в размер на 51,42% ще бъде усвоен от държавни дейности от държавни приходи – 24 957 814 лв.; следват
 за държавни дейности, дофинанансирани от местни приходи- 1 314 893 лв. (относителен дял 2.71 %);
 за местни (общински) дейности – 22 264 616 лв. (относителен дял 45,87 %).

Капиталовите разходи на общината съставляват 21,36% или в номинал 10 367 966 лева.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2019 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство, в т.ч. за:
 осветление на улици и площади – 542 780 лв.;
 изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа – 4 512 407 лв.
 други дейности по жилищното строителство – 933 497 лв.;
 други дейности по опазване на околната среда – 173 033 лв.;
 чистота – 2 424 327 лв.;
 пречистване на отпадъчни води от населени места – 848 387 лв. ( предвидени са разходи за въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води);
 управление на дейностите по отпадъците – 2 436 579 лв., в т. ч. 739 700 лв. – за ОП”РЦТБО” и 1 696 879 лв. – за Изграждане на втора клетка за депото за ТБО и възстановяване на ДДС от НАП за проект по

– Завишение с 11,24% има в сравнение с 2018 г. в стандартите за музеите;
– Държавната субсидия за 2019 г. за читалищата е в размер на 313 170 лв. Сумата е на база субсидирана численост 33 бр. и стандарт 9 490 лв.
– За културните прояви от местно и национално значение в общината през 2019 г. са предвидени средства в размер на 220 000 лв.
– За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината и спортните бази са заложени средства в размер на 400 000 лв.

Предвиждат се средства в размер на 204 000 лв. за заплащане на поевтиняването на ежемесечните карти за вътрешноградските линии на пенсионери, съгласно решение на Общинския съвет .

Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи за 2019 г. са 10 367 966 лв., по източници както следва:
– от средства от държавния бюджет (целева субсидия за капиталови разходи) – 1 190 100 лв.;
– от преходен остатък – 2 853 999 лв., в т ч. 69 500 лв. от целева капиталова субсидия, 4 997 лв. целеви трансфер по проект от ПУДООС, 1 723 923 лв. остатък от продажби и 1 033 564 лв. общ преходен остатък;
– от собствени приходи – 2 674 000 лв., в т. ч. от продажби 2 674 000 лв.;

Допълнително за капиталови разходи по проекти по оперативни програми са предвидени средства в размер 24 463 183 лв.
Заложените капиталови разходи в проекта на бюджета за 2019 г. са 21,36% от общата рамка на проектобюджета.