Почти 40 точки разгледаха и подложиха на гласуване днес общинските съветници на Асеновград. По-голямата част от предложенията се отнасяха до Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината или бяха свързани с одобряване или изменение на парцеларни планове, с промяна предназначението на земеделска земя и поземлени имоти или с урегулирането на такива. Над 10 точки представи Постоянната комисия по общинска собственост, включващи промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост, ликвидиране на собственост в поземлени имоти или продажба на такива. Имаше и няколко предложения, представени от Комисията по Здравеопазване и социални дейности, отнасящи се до приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и отпускане на еднократни социални помощи на нуждаещи се граждани.

Така почти всички решения бяха взети, ако можем да ги наречем така, чисто процедурно, и покрай тях не се стигна до създаване на ожесточени дискусии или спорове. Следващата редовна сесия на местния парламент ще е през месец март.