Редица промени касаещи ТЕЛК-овите решения са приети от Министерски съвет. Едната промяна е свързана с увеличаване броят на съществуващите Териториалните експертни лекарски комисии. Във почти всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, и комплексните онкологични центрове, ще бъдат открити по едно, а на места и по две звена на ТЕЛК. Другата промяна е свързана със срока за издаване на експертното решение. Времето за обжалване от 28 дни е съкратен на 14. Така при обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж,  след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. Също така решения ще се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. Разпределението на случаите между ТЕЛК няма да става на териториален принцип, както до сега, а ще се извършва чрез Електронната система за контрол на медицинската експертиза на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната, взависимост от натоварването на комисиите. Няма да се налага и прилагане на заверени копия от консултации и изследвания, а те автоматично ще се взимат от Здравните досиета. Обменът на документи между Регионалните картотеки на медицинската експертиза и ТЕЛК, също няма да е необходим.