Агенцията за социално подпомагане информира, че през 2024г. изтича 5-годишният срок на изготвените индивидуални оценки на потребностите и отпуснатата месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания на лицата с пожизнен срок на експертните им решения на ТЕЛК/НЕЛК. Хората с трайни увреждания, които използват месечна финансова подкрепа, в това число и личен асистент, следва да проверят сроковете на индивидуалните си оценки и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“, за да няма прекъсване в осигуряваната им подкрепа. Документите се подават по настоящ адрес по удобен за тях начин – лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекцията. Като трябва да се има предвид, че размерът на електронното съобщение не трябва да надхвърля 10МВ. Ако желаете да подадете заявление-декларация по електронен път е необходимо да имате регистрация в Системата за сигурно електронно връчване. За което е необходимо да имате – Квалифициран електронен подпис, мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.