????????????????????????????????????

На 10-ти януари изтече крайният срок за подаване на документи в Община Асеновград за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Финансирането при Етап II е в размер на 80% от програмата и 20% съфинансиране от съответното сдружение. Към този момент няма обявено удължаване на срока за прием на документи към Община Асеновград. В нашата община по програмата е подадено и прието само 1 заявление на сдружение на собственици за участие в процедурата, което ще бъде предвижено. Кандидатстването по процедурата ще се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост. Предложенията получили минимум 62 точки на критериите за оценка на качеството се класират в низходящ ред, като за финансиране се предлагат всички по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. Като минималният размер на всеки проект е 50 хил. лв., а максималният 9.5 млн. лв.