По Националната програма за заетост на хората с увреждания се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудостпособна възраст. Също така средствата могат да се насочат и по следните компоненти – приспособяване на съществуващи работни места, оборудване на нови с необходимото според характера на заболяването, осигуряване на квалификация и преквалификация за професионално и служебно развитие. Максималният размер по различните компоненти е до 20 000 лева, като за този свързан с квалификация, преквалификация и обучение е до 2 000 лева на човек с ТЕЛК. Крайният срок за кандидатстване по програмата е обявен за 17-ти април 2024г. Партноьор на Агенцията за хората с увреждания по проекта е Дирекция „Бюро по труда“. Подробна информация и разяснения по Националната програма за заетост на хората с увреждания, очаквайте скоро по ТВ САТ КОМ.