След доклад за извършена справка от Главна Дирекция ГРАО в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за адреси с регистрирани над 6 лица  – избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 29-ти октомври, става ясно че те са хиляди. От предоставените данни е видно, че на територията на страната има над 70 000 адреса, на които са регистрирани 6 или повече пълнолетни лица и над 1500 адреса, на които са регистрирани 20  и повече пълнолетни лица включени в избирателните списъци. Според проверяващите, през годините местните власти са допуснали регистрациите. Фрапиращи са няколко случая. В Стамболийски на един адрес са регистрирани 652 души, в къща в Пловдив живеят 194 избирателя, а на един етаж на блок в ж.к. Люлин пълнолетните лица наброяват 99 човека. Проверихме как стои въпросът в Асеновградско. И тук има случаи на адреси с регистрация на повече от 6 души. Най-фрапиращите от тях са ул. „Лале баир“ дом със 187 пълнолетни лица на един адрес, следван от адрес на ул. „Миньор“ със 97 души. Също е положението и по околните села. Мулдава, Боянци и Тополово са на върха на класацията с над 50 адреса, на които има над 6 регистрирани пълнолетни лица. В с. Нар.Бани адресите са 23 като на някои има 28 пълнолетни лица.

Припомняме ви, че според Закона за гражданската регистрация , броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, а когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. Проверка по обстоятелствата за съответното вписване могат да инициират само кметовете на общини по писмен сигнал, както и областните управители.