Обществената поръчка за снегопочистването в селата от общината е разделена в две обособени позиции. Първата включва селата Червен, Горнослав, Мостово, Орешец,Добростан,.Три могили, Врата, Бор, Сини връх, Жълт камък, Новаково, Леново, Тополово, Долнослав, Лясково , Бачково и Нареченски бани, като общата дължина на различните маршрути в тази обособена позиция е 175 км. общински пътища и улична пътна мрежа. Предвидената за нея прогнозна стойност е 951 705 лв. без ДДС. За тази обособена позиция оторизираната комисия предлага да бъде сключен договор за зимно поддържане с асеновградската фирма „Пътно почистване“ ЕООД. Втората обособена позиция от поръчката включва отново общински пътища и улична мрежа, сред които в селата Мулдава, Стоево, Златовръх, Нови извор, Патриарх Евтимово, Избеглии, Конуш, Козаново, Боянци, Горни Воден и др. Общата дължина на различните маршрути по тази позиция е 145 км. 972 462 лв. без ДДС е общата прогнозна стойност за въпросната позиция, а за нея е предложено да бъде сключен договор с фирма „ЕР-2009“ ООД – с. Мулдава. Фирмите, с които ще бъдат сключени договори, ще имат ангажимент да организират изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Общо за двете обособени позиции прогнозна стойност на поръчката без да се ДДС е 1 924 167 лв. Договорът влиза в сила на 29.11.2018г. и е със срок на действие 3 /три/ години, считано от датата на влизането му в сила.

В Асеновград и тази зима почистването на пътната мрежа ще е ангажимент на фирма КМД, с която Общината има сключен договор за дейността.