Юбилейната сесия на асеновградския Общински съвет е повече от богата. Ще бъдат разгледани почти 60 предложения, показва първоначално предоставения Дневен ред, сред които приемане на отчети, доклади, разпореждане с поземлени имоти и др.
На 26-ти април, следващата сряда, Общинският съвет следва да приеме Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Асеновград за 2023 г. или т.нар. инвестиционна програма. Докладна-записката по това предложение показва, че в този разчет сега са включени само преходни обекти, останали от предишни години. Нови такива могат да бъдат заложени едва след приемане на републиканския бюджет. Заложените средства в случая са в размер на близо 21 млн.лв. Паралелно, според друго предложение, трябва да се одобрят разчетите, условията и лимитите за извършване на бюджетни разплащания също за периода до приемане на закона за държавния бюджет за тази година. Общинските съветници трябва да одобрят и бюджетната прогноза в частта за местните дейности за времето от 2024 до 2026 година. Също така – да приемат годишните финансови отчети за миналата година на МБАЛ –Асеновград и на „Медицински център I“. Ще се гласува и промяна на план-сметката за дейности от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. по населени места на територията на Общината във връзка с разпределяне на преходния остатък от миналата година и измененията в Закона за ДДС. Общата рамка следва да се увеличи с близо 840 хил.лв.

Има множество точки, свързани с промяна предназначението на поземлени имоти или земеделска земя, има предложения за именуване на новообразувана улица в с. Мулдава, за финансово подпомагане в областта на културата на читалището в с. Бачково за организиране и представяне на Деня на смокинята и на обичая „попрелка“, отпускане на средства за процедури и дейности по асистирана репродукция на 8 одобрени двойки и семейства, отпускане на еднократни социални помощи и др.

ТВ САТ КОМ ще излъчи заседанието на живо на 26-ти април от 9:00 ч. сутринта.