Мартенската сесия на асеновградския общински съвет е планирана за утрешния ден. Най-много от докладните, които ще бъдат разгледани от съветниците, се отнасят до Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината – тук ще бъдат гласувани точки за изменения и одобряване на проекти за парцеларни планове, промяна предназначението на земеделски земи или поземлени имоти и други подобни.

 

Постоянната комисия по общинска собственост също ще отметне доста точки – цели 12, отнасящи се до актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г., до продажба на имоти, ще бъдат разгледани и няколко молби за удължаване на договори за наем на общински жилища.

 

Постоянната комисия по Бюджет и финанси предвижда само една точка – относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Асеновград за 2021 г.

 

Постоянната комисия по образование и култура предлага за решение две докладни – за приемане на Годишен отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие за децата и учениците в община Асеновград за 2022-2023 г.

 

Към Постоянната комисия по екология също има приемане на два отчета. Към здравеопазване и социални дейности се предвижда приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и отпускане на еднократна помощ на двама жители на общината.