Тече приемът на документи на работодатели, които разкриват работни места и наемат безработни до 24-годишна възраст, безработни над 50 години или лица с основно и по-ниско образование. Срокът за кандидатстване по тази програма е от 20-ти до 29-ти септември. За същият период се приемат документи и за програмите за обучение и заетост по двете направления – „Помощ за пенсиониране“ и „Национална програма за заетост и обучения за хора с трайни увреждания“. Освен тези програми, в момента на Бюрото по труда има отпуснати средства и за друга мярка. Тя е свързана с насърчаване на трайно безработни лица да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие. Уловията за кандидатстване по мярката са: лицето, което желае да стартира собствен бизнес да бъде регистрирано в Бюрото по труда, да подаде заявление за включване в мярката заедно с бизнес проект, както и декларация, че в предходните три години не е ползвал такава мярка. След подаване на документите в Бюрото по труда се сформира комисия, която разглежда бизнес проекта. След неговото одобрение се сключва договор, в който има определен период за регистрация на новата фирма. С уточнение, че не може да се работи с вече съществуваща, дори и със замразена дейност. Юридическото лице трябва да е напълно ново. Предварително средства не се предоставят. Лицето само извършва обзавеждането или оборудването с материали и консумативи, стартиращото дружество, а Бюрото по труда възстановява след това направените разходи. Сумата, която може да бъде възстановена е не по-голяма от 5 000 лева. Другото, от което лицето може да се възползва при стартиране на фирмата е  личните му осигуровки за период от една година да бъдат поети от Бюрото по труда. По мярката може да се кандидатства до изчерпване на отпуснатите средства.