Във връзка с зачестилите случаи на некоректно подадени документи от Регионалналната инспекция по околната среда и водите напомнят на гражданите кои са задължителните атрибути, които те трябва да съдържат. От агенцията съобщават, че най-честият проблем с който се сблъскват е липсващ подпис – собственоръчен или електронен, на заявителя. Затова информират гражданите, че съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и в случай, че в специален закон не е предвидено друго, когато документите се подават писмено (в деловодството, по електронна поща или чрез системата за сигурно електронно връчване), искането трябва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят предоставя електронен адрес, мобилен или стационарен телефонен номер. Когато заявителят е гражданин, може да предостави информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване, ако разполага с такъв. В случай, че искането се подава по електронна поща, то задължително е необходимо да бъде подписано чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. Ако това не бъде направено в срок, административното производство се прекратява.