Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обяви 10 свободни стажантски позиции за летните месеци.  За тях могат да кандидатстват студенти, изучаващи специалности в професионални направления – „Науки за Земята“ и „Биологични науки“. Стажовете ще се проведат в периода юли – септември и ще са с продължителност от 10 до 45 работни дни. На младите хора ще бъдат възлагани задачи като поддържане на регистри и извършване на разпореждания със защитени животински видове, водене на кореспонденция с други институции, публикуване на информация в сайта, поддържане на база от данни за извършения контрол и мониторинг на отпадъчните води, също така и работа с граждани и организации, подаващи сигнали. Желаещите да се включат студенти могат да кандидатстват  до 10-ти май, онлайн чрез Портала за летни стажове на държавната администрация.