Този петък /27.01.2017 г./ ще се проведе първото за годината редовно заседание на Общински съвет-Куклен. Ето какво включва предварително обявеният дневен ред за сесията:

ДНЕВЕН РЕД:

1. № 920/13.12.2016г. – Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
2. № 921/13.12.2016г. – Застраховане на имоти – частна общинска собственост
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
3. № 922/12.12.2016г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 13.51, местност „Боровик” по план за възстановяване на собствеността съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
4. № 923/13.12.2016г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 006016, местност „Цигански дол”, землище с. Гълъбово, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
5. № 924/13.12.2016г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 180052, местност „Гробът” по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Руен, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
6. № 925/13.12.2016г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 180042, местност „Гробът” по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Руен, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
7. № 926/13.12.2016г. – Продажба на имот № 014014 – частна общинска собственост, м. „Св. Георги”.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
8. № 933/14.12.2016г. – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
9. № 944/15.12.2016г. – Отдаване под наем на площ за поставяне на фургон за съхранение на градински инвентар.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
10. № 960/22.12.2016г. – Приемане на дарение в полза на община Куклен от „Тракия Икономическа Зона” АД.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
11. № 962/22.12.2016г. – Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
12. № 17/10.01.2017г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 007004, местност „Кара мандра”, землище с. Яврово, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
13. № 18/10.01.2017г. – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
14. № 19/10.01.2017г. – Разпределение на преходен остатък от 2016г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
15. № 27/11.01.2017г. – Отдаване под наем на недвижим имот № 020086 – частна общинска собственост.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
16. № 28/11.01.2017г. – Отдаване под наем на имот № 003028 – частна общинска собственост.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
17. № 29/11.01.2017г. – Отдаване под наем на имот № 003032 – частна общинска собственост.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
18. № 30/11.01.2017г. – Отдаване под наем на имот № 025062 – частна общинска собственост.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
19. № 31/11.01.2017г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 41.348 в местността „Терасите и Вриш”, в землището на гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване”.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
20. № 32/11.01.2017г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 40.606 в местността „Терасите и Вриш”, в землището на гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване”.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
21. № 33/11.01.2017г. – Актуализация на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен с план на действие за периода 2016г. – 2020г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
22. № 38/12.01.2017г. – Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 1102, местност „Пущалото” по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
23. № 40/12.01.2017г. – План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен, заседания на постоянните комисии и приемани на проекти за решения.
Вносител: Пламен Гошев – Председател ОбС Куклен
24. № 48/17.01.2017г. – Актуализация на тригодишна бюджетна прогноза от 2017г. до 2019г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
25. № 49/17.01.2017г. – Промяна НТП на имот № 025306 – общинска собственост
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
26. № 50/17.01.2017г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (имот № 005083, м. „Стодиница”).
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
27. № 51/17.01.2017г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (имот № 023162, м. „Св. Никола”).
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
28. № 52/17.01.2017г. – Определяне размер на трудовото възнаграждение и определяне на размера на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на община Куклен и на Кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
29. № 53/17.01.2017г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
Вносител: Ердуан Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта
30. № 54/17.01.2017г. – Откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) – местна дейност.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
31. № 55/17.01.2017г. – Приемане на Решение за Актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Куклен за 2017г.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
32. № 56/17.01.2017г. – Закупуване на 1 (един) брой нов специалиризан сметосъбиращ камион от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Вносител: Христо Божинов – Зам. Кмет на община Куклен
33. № 57/17.01.2017г. – Учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху имот № 014332 – частна общинска собственост
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
34. № 58/17.01.2017г. – Изменение и допълнение на Решение № 309, взето на редовно заседание на Общински съвет Куклен с протокол № 24 от 25.11.2016г. и заявление вх. № 39/4.01.2017г. от Борислав Аргиров Аргиров и Марияна Георгиева Аргирова.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
35. № 59/17.01.2017г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители на гр. Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
36. № 20/10.01.2017г. – Приемане на бюджет за 2017г. на община Куклен.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Сесията ще започне в 14.00 часа ще се проведе в заседателната зала, находяща се на 3 етаж в сградата на общинска администрация.