Разработват се нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване. Очаква се промените да са факт до 30 май, това е обявил председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова при откриването на Националния съвет за закрила на детето, съобщават от Агенцията.

Новите указания за осиновяване се изготвят от междуведомствена група под ръководството на ДАЗД. Целта е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип. Нови насоки ще има още за приемните семейства, за социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане“ и за акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване.

Акцент се поставя на гарантиране правото на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Съществено място се отделя на мерките на защита на децата в интернет пространството и на здравословното хранене.
В актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ е заложено продължаването на процеса на деинституционализация, като акцентът ще падне върху домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца.

Предвижда се промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Практиката показа, че има нужда от ревизиране на този подзаконов акт, защото е необходимо да се допълнят и развият изискванията за качество на социалните услуги за деца, е заявила д-р Елеонора Лилова.