Размерът на таксите за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще намалеят от 2 до 4 пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това предвижда публикуваното от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Постановлението е в изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Намаляването на държавните такси е във връзка и с промените в Закона за юридическите лица със стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които вписването на  ЮЛ с нестопанска цел ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г. Последващо задължение за всички ЮЛ в момента е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е необходима и регистрация в Централния регистър на ЮЛ за общественополезна дейност.
След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията в страната, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска, спрямо тази за подаване на гише.