Министреството на иновациите и растежа отваря за кандидатстване за фирми процедурата „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване. Целта на процедурата е да се ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и и технологии за производство и потребление на продукти. Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която могат да получат е в размер на 70 000 лв., а максималният зависи от големината на дружествата. За микро- предприятията обявеният максимум е 350 000 лв., за малките – 550 000 лв., за средните –750 000 лв., а големите може да бъдат подпомогнати със средства до 1 млн. лв. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта. Със средствата могат да се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така да се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др. Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло онлайн през системата на ИСУН. Проектните предложения ще се приемат до 3 октомври 2023 г.