Започна приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023. Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани. В момента заявления се приемът за подпомагане на следните интервенции: Биологично растиниевъдство и Биологично пчеларство; подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство; насърчаване на естественото опрашване; използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; опазване на застрашени от изчезване местни сортове, а същи и местни породи, важни за селското стопанство; традиционни практики за сезонна паша; поддържане на местообитанията на червеногушата гъска, кръстат орел и египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи; възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии; хуманно отношение към животните, чрез осигуряване на благоприятна жизнена среда – свободна подова площ както и осигуряване на свободно отглеждане на открито.