Над 3 200 души ще бъдат изведени от Домовете за пълнолетни лица с увреждания, това обяви Министерството на труда и социалната политика. За момента близо 60 % от домовете за пълнолетни лица с увреждания предстои да бъдат закрити в рамките на втория етап от процеса деинституционализацията на дългосрочната грижата за възрастни. Той е с бюджет 12 млн. лева и  се реализира по мярката „Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, като директен бенифициент е Агенцията за социално подпомагане. Предстои на хората, които живеят в момента в тези домове или са трайно настанени в държавни психиатрични клиники, да им бъдат осигурени подходящи услуги от семеен тип.  За да се случи това е необходимо да бъдат създадени и обучени екипи, които да извършват извеждането на лицата, психологическо консултиране, оценка на специфичните медицински потребности и оценка на нуждата от интензивна подкрепа.  На хората настанени в Домовете за пълнолетни лица с увреждания и тези трайно настанени в държавни психиатрични болници ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, ще им бъде изготвен индивидуален план за извеждане, и те ще бъдат насочени към подходящи достъпни и качествени услуги в общността,  и в домашна среда.