работа

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков утвърди преразпределение на средствата за активна политика на пазара на труда. Чрез това решение близо 5 млн. лв. неусвоени средства от бюджета на Националния план за действие по заетостта ще се пренасочат към програми и мерки, по които ще се финансират работни места за 2 575 безработни от уязвимите групи на пазара на труда.

С 3 890 546 лв. ще се увеличат средствата за осигуряване на заетост на продължително безработни, както и на безработни до 24 години, над 50 години, с ниско образование или трайни увреждания. С допълнителният ресурс ще се осигури възможност за нова заетост на около 1900 души от изброените уязвими групи на пазара на труда.

Близо 1 млн. лв. ще се пренасочат към осигуряване на нова заетост за 521 лица в предпенсионна възраст, което ще им даде възможност да придобият необходимия стаж за пенсия. От тях 310 души ще бъдат включени в програма „Помощ за пенсиониране“.

74 615 лева ще се пренасочат към програма „Мелпомена“ и към мерки за насърчаване на предприемачеството, стажуването и чиракуването. С тези средства ще се субсидира заетостта на 167 безработни.

Преразпределението на средствата е по предложение на Агенцията по заетостта след анализ на изпълнението на програмите и мерките от Националния план за действие по заетостта в периода януари – май 2017 г. Пренасочените средства ще могат да се