Приключи приемът на документи за кандидатстване по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“. Собственици на жилища в общо 20 сгради, разположени на територията на Асеновград, са подали необходимият набор от документи за кандидатстване. Те ще се конкурират за  финансиране с над 3000 сгради от цялата страна. Стойността на целият проект е малко над 1 милярд лева. Подадените проектни предложения за града са в размер на 26,5 милиона лева. За всяка сграда бе необходимо да се изготви персонално проектно предложение, съдържащо техническо и енергийно обследване, както и документация от проведени събрания, с изразено съгласие за кандидатстване по програмата. Най-много са приетите документи за жилищни сгради от кв. „Запад“ – 8 самостоятелни обекта. Следват ги 4 броя от централната градска част и 3 сгради от кв. „Изток“.  Предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основна тежест при поставянето на оценка от комисията ще имат данните от енергийните обследвания на сградите и показателите за енергийно спестяване в годишното потребление на енергия, както и намаляване емисиите на въглероден диоксид. Минималният брой точки за класиране на всеки проект е 72, а най-много могат да бъдат получени 140 точки.

Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ е отворена за кандидатстване. Крайният срок за подаване на документи за нея е 16-ти януари 2024 г., като средствата по процедурата са в размер на близо 280 000 000 лв. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната проектирани преди 26 април 1999 г.