За утре /31.01.2018 г./ е насрочено 37-то редовно заседание на ОбС-Асеновград. То ще започне в 9 часа. Ето и какво предвижда дневният ред, по който се очаква да протече първата за годината сесия на местния парламент:

І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-7/12.01.2018 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.
(ЗА СВЕДЕНИЕ)
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-44/16.01.2018 г., относно приемане на годишната програма за разпореждане на имоти общинска собственост за 2018г.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-8/12.01.2018 г., относно отдаване под наем на помещение с обща площ 62.52 кв.м., обособена част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в приземен етаж на сграда с КИ. № 06029.502.946.1 по КК на с. Боянци.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-38/16.01.2018 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост -Помещения с обща площ 31.17 кв. м. /стоматологичен кабинет №4 с площ-19.97 кв.м. и обсл. части с площ-11.20 кв.м./ и движимо имущество, находящ се в сграда с КИ № 00702.511.178.9 по КК на гр. А-д, с административен адрес бул. „България“ № 49, предназначение: „Здравни дейности-АИППДМ“.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-54/16.01.2018 г., относно удължение срока на договор за наем на обект-частна общинска собственост- Помещение с обща площ 27.10 кв. м.- част от едноетажна сграда с КИ № 00702.521.189.1, построена в поземлен имот № 00702.521.189 по КК на Асеновград.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-41/16.01.2018 г., относно обявяване за частна общинска собственост на Сгради с КИ № 00702.514.415.4 и 00702.514.415.5 по кад. карта на гр. Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-53/16.01.2018 г., относно съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление от Министъра на околната среда и водите на Община Асеновград на находище „Нареченски минерални бани“, област Пловдив, община Асеновград, с. Нареченски бани-изключителна държавна собственост.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-12/15.01.2018 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на Терен с предназначение „за паркинг“, с площ 90кв. м.- частна общинска собственост, находящ се в имот с КИ № 00702.507.23 по КК на гр. Асеновград на Областна дирекция на МВР-Пловдив.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/15.01.2018 г., относно разпореждане с поземлен имот № 73147.70.90 по КК на с. Три могили, ведно с построената в имота сграда с КИ № 73147.70.90.1.(ПК по БФ).
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-37/16.01.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.20.64 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ).
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-39/16.01.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 80437.101.482 по кад. карта на с. Червен.
(ПК по БФ).
12.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-40/16.01.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.506.150 по кад. карта на гр. Асеновград (ПК по БФ).
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-9/12.01.2018г., относно издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект публична общинска собственост -Язовир в местността „Локвата“, представляващ поземен имот с инд. № 51830.61.171 по КК на с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив, с площ 42.366 дка, с трайно предназначение: Води и водни обекти, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – Язовир, находящ се в местност „Локвата“, на основание чл. 52, ал.1, т. 3, буква „а“ във връзка с чл.46, ал.1, т.1. „ж“ от Закона за водите.
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-10/12.01.2018г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост -Язовир в местността „Локвата“, представляващ поземлен имот с инд. № 51830.64.171 по КК на с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив, с площ 42.366 дка, с трайно предназначение: Води и водни обекти, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – Язовир, находящ се в местност „Локвата“, на основание чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б“ във връзка с чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите.
15. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-43/16.01.2018г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд.
16. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-6/10.01.2018г., относно определяне на основна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2018 г.

ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-45/16.01.2018 г., относно разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2018г.(ВСИЧКИ ПК).
18. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-47/16.01.2018 г., относно изменение на Решение №1557, взето с Протокол №49/09.07.2014г. на ОбС.
19. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-51/16.01.2018 г., относно изменение на Решение №1196, взето с Протокол №34/29.11.2017г. на Общински съвет-Асеновград и даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП-ПР за СОЗ на сондажни кладенци №1, №3 и № 6 на територията на гр. Асеновград.
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-48/16.01.2018 г., относно одобряване проект за ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: Кабелен електропровод за захранване на поземлен имот КИ 22839.100.470 по КК на с. Долнослав.
21. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-49/16.01.2018 г., относно одобряване проект за ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водопровод за поземлен имот КИ 72789.68.239 по КК на с. Тополово.
22. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-52/16.01.2018 г., относно одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- уличен водопровод и улична канализация за поземлен имот КИ 99087.20.113 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден.
23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-17/16.01.2018г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с КИ № 37633.46.15 по КК на с. Козаново за жилищно застрояване.
24. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-18/16.01.2018г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с КИ № 00702.18.216 по КК на гр. Асеновград за жилищно застрояване.
25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-19/16.01.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за УПИ І-515.426 в кв. 80 по регулационния план на гр. Асеновград.
26. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-20/16.01.2018г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с КИ № 00702.7.407 по КК на гр. Асеновград за жилищно застрояване.
27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-50/16.01.2018г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план за обект „Канализация за поземлени имоти КИ 00702.18.453, КИ № 00702.18.454, КИ № 00702.18.455, КИ № 00702.18.456, КИ№ 00702.18.457 и КИ № 00702.18.458 по КК на гр. Асеновград“.

III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-46/16.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2018г.(ВСИЧКИ ПК).
29. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-13/15.01.2018г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по извънбюджетната сметка 7443.
30. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-14/15.01.2018г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по извънбюджетната сметка 7443.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-15/15.01.2018 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по извънбюджетната сметка 7443 за Проект № BG05M90P001-2.004-0037-C01-„Център за ранно детско развитие-Асеновград“.
32. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-3/09.01.2018г., относно изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подкрепа за деинституциoнализация на грижи за деца“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

IV. Постоянна комисия Правна:
33. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-42/16.01.2018г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. (ПК по ОС).
34. Предложение от Паскал Терзиев вх.№С-2/15.01.2018г., относно промяна в членовете на ПК по Бюджет и финанси и ПК по Конфликт на интереси.

V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
35. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-21/16.01.2018 г., относно изпълнение на заложени дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград пред 2017г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
36. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-22/16.01.2018 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет за 2017г. на самотни, бездомни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
37. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-25/16.01.2018г., промяна в наименованието на Дом за възрастни хора с физически увреждания- гр. Асеновград
38. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-26/16.01.2018 г., промяна в наименованието за Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания към Комплекс за социални услуги „Гергана“- с. Наречески бани, общ. Асеновград
39. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-24/16.01.2018 г., относно отпускане на социални помощи за първо бебе на Община Асеновград за 2018г. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-23/16.01.2018 г., относно отпускане на социални помощи за погребение от общински бюджет за 2018г.(ПК по БФ).
41. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-27/16.01.2018 г., отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Избегли до гр. Асеновград. (ПК по БФ).
42. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-28/16.01.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елеонора Николова Лучинска.(ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/16.01.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сребра Ангелова Брусева.(ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-30/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-31/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Желязка Трифонова Павлова.(ПК по БФ).
46. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-32/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Ирина Иванова Ангелова.(ПК по БФ).
47. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-34/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова.(ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-35/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Радка Запрянова Рахова(ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-36/16.01.2018 г., отпускане на еднократна социална помощ на Христоз Димитров Чорлова.(ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/16.01.2018 г., молба от Владимир Димитров Демирев за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него.(ПК по БФ).

Заседанието може да проследите на живо по ТВ САТ КОМ утре от 9 часа.