сесия

В Oбщина Асеновград е постъпило проектно предложение от Сдружение за литература, изкуство и култура ”Ново Арт общество” за финансиране издаването на 13-ти и 14-ти брой на списание „Нов вечерник”.
Сумата, която предстои да бъде гласувана на 28 март, когато ще се проведе третото за годината Редовно заседание на Общинския съвет, е в размер на 1600 лв. Тя трябва да бъдат отпуснати от отдел „Помощи и обезщетения по решение на Общински съвет”.

Ако бъде одобрена тази сума, финансираната организация се задължава да предостави достатъчно екземпляри от новото издание на Градската библиотека и на читалищните библиотеки в общината, както и финансов отчет. Друго условие е в издадените екземпляри да бъде упоменато, че те са отпечатани с финансовата подкрепа на Oбщина Асеновград.