Новият публичен регистър съдържа информация за фирми и граждани, които имат непогасени публични задължения. В него ще влизат физически и юридически лица, които отговарят на предварително заложени критерии, като процесът на включване в списъка е изцяло автоматизиран. Нови длъжници ще бъдат добавяни към списъка до 5-то число всеки месец, като данните за размера на задълженията ще се актуализират ежедневно. Данните са достъпни чрез новата електронна услуга на Националната агенция за приходите „Предоставяне на информация за длъжници с неуредени публични задължения“, която дава възможност на потребителите да търсят длъжници към бюджета, използвайки различни филтри напълно свободно. Данъкоплатците, които погасят задълженията си или получат разрешение за неотложни плащания , както и в случай че предоставят активи или имущество за обезпечаването на дълга или го отсрочат/разсрочат, ще бъдат извадени от списъка в деня, следващ деня на отразяване на плащането в НАП, издаване на съответния акт или налагането на обезпечителната мярка. В бюлетина няма да бъдат включени лица с прекратена регистрация  и неперсонифицирани дружества. Търсенето в списъка е различно, в зависимост дали е за гражданин или фирма.