Министерство на образованието и науката провежда реформа в професионалното образование и обучение. По този повод ще сформира двадесет Секторни съвета, които да работят съвместно с тях.  МОН стартира набирането на членове за тези съвети. С цел да се получи максимално широко представителство, документи за тях могат да подават работодатели или техни представители, заети или самонаети лица, преподаватели във висши училища, директори, заместник-директори, учители по професионална подготовка, представители на други доставчици на професионално обучение, представители на национално представителните работодателски или браншови организации, представители на национално представителните организации на работниците и служителите и техните професионални структури.  Секторните съвети ще бъдат създадени в рамките на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, изпълняван по Програма „Образование“ 2021 – 2027. Задачата им е да осигурят съответствие между квалификациите и търсените на пазара на труда умения. Те ще разработят нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и ще извършат преглед и одобрение на новото учебно съдържание. Предвижда се такова да бъде разработено за новите и актуализираните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Документи за включване към Съветите се приемат до 16-ти октомври 2023 г. в сайта на МОН.